Corporate Catering Made Simple

Corporate Catering Made Simple

Bạn chờ chút nhé!

Thức ăn gắn kết mọi người, mọi nền văn hoá với nhau

Làm sao để cập nhật thông tin tài khoản?

Truy cập và đăng nhập web app PITO, chọn tab “Tài khoản” và chọn ký hiệu “edit”, sau đó ấn “cập nhật thông tin”. Thông tin tài khoản bao gồm:

  • Tên
  • Số điện thoại
  • Email
  • Mật khẩu
  • Thông tin giao hàng
  • Thông tin doanh nghiệp: tên công ty, địa chỉ công ty, mã số thuế, email công ty.

Cũng có thể đổi thông tin mật khẩu tại tab này qua chọn nút “Đổi mật khẩu”.