Hỗ trợ khách hàng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ khách hàng
  4. Tài Khoản & Đơn Hàng
  5. Có thể huỷ đơn hàng đã đặt không?

Có thể huỷ đơn hàng đã đặt không?

  • Trong trường hợp muốn thay đổi đơn hàng khác và huỷ đơn hàng cũ, có thể thực hiện trước khi đơn hàng được đối tác xác nhận.
  • Đơn hàng đã hoàn tất thanh toán sẽ được đối tác xác nhận trong vòng 5 phút.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment