1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Về PITO
  5. Các dịch vụ của PITO

Các dịch vụ của PITO

PITO cung cấp 02 dịch vụ:

  • Tiệc (gồm 06 loại hình như Tiệc nhanh, Buffet Cao cấp, Tiệc bàn, Tea break – Finger food, Canapé – Cocktail và các loại hình tiệc khác theo yêu cầu)
  • Đặt thức ăn.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment