Sơ sót từ đối tác và việc thanh toán

Nếu đối tác có sơ sót trong quá trình làm việc mà khách yêu cầu không thanh toán chi phí tiệc thì PITO giải quyết ra sao?

  • Thông báo vi phạm và nhắc nhở lần 1.
  • Thông báo vi phạm lần 2 bằng văn bản hoặc qua email.
  • Thông báo vi phạm lần 3. Tắt chế độ “Đối Tác” của cửa hàng trên hệ thống. Ngừng hợp tác

Leave a Comment