Cách PITO tư vấn Đối Tác cho khách hàng

Khi khách hàng liên hệ, từ các yêu cầu của của khách, hệ thống của PITO sẽ tự động lọc các đối tác đáp ứng yêu cầu (về loại hình dịch vụ, số lượng, khoảng giá…) để đề xuất với khách. Khách hàng sẽ lựa chọn đối tác phù hợp để cung cấp dịch vụ.

Leave a Comment