1. Home
 2. Docs
 3. Hỗ trợ Đối Tác
 4. Triển khai đơn hàng Catering
 5. Hướng dẫn điều phối số lượng nhân sự

Hướng dẫn điều phối số lượng nhân sự

TIỆC TEA BREAK/ FINGER FOOD (Áp dụng cho menu  2~3 món, 1 nước)                                  

 • Dưới 50 người: 2-3 nhân sự
 • Trên 50 người: 3-4 nhân sự
 • Trên 100 dưới 200 người: 4~6 nhân sự

TIỆC NHANH

 • Dưới 50 người: 3~ 4 nhân sự
 • Trên 50 người: 4~6 nhân sự
 • Trên 100 dưới 200 người : 6~7 nhân sự

BUFFET

 • Dưới 50: 4~5 nhân sự
 • Trên 50: 5~7 nhân sự
 • Trên 100 dưới 200 : 7~8 nhân sự

MEALPACK: 100 phần/1 nhân sự (mang tận văn phòng cho khách)

LIVE STATION

 • Dưới 50 người: 2 nhân sự
 • Trên 50 người: 3 nhân sự
 • Trên 100 dưới 200 người: 4~6 nhân sự
 • Trên 300 ~ 400 người: 6 nhân sự

* Lưu ý: Tuỳ menu, tuỳ đối tác, tuỳ khách mà thay đổi số lượng nhân sự

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment