1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Phí & Dịch vụ
  5. Việc đối tác tăng giá

Việc đối tác tăng giá

Đối tác có thể tăng giá sản phẩm bán cho PITO so với giá bán tại nhà hàng không?

Đối tác vui lòng không tăng giá sản phẩm bán cho PITO so với giá bán công bố trên báo giá hay website cho những khách hàng khác (Giá bán trên PITO cao hơn giá tại cửa hàng hoặc báo giá). Để đối tác có được giá bán tốt nhất cho cả đối tác và PITO, PITO sẽ tư vấn và thảo luận với đối tác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment