1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Phí & Dịch vụ
  5. Phí vận chuyển và thuê đồ

Phí vận chuyển và thuê đồ

Chi phí thuê đồ và vận chuyển có bao gồm trong phí 20% cho PITO không?

PITO sẽ không thu 20% phí trên chi phí vận chuyển. Những chi phí còn lại như chi phí thuê trang thiết bị, thuê dụng cụ phục vụ cho tiệc,… tóm lại là những chi phí được đính kèm trong Phí dịch vụ.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment