1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Phí & Dịch vụ
  5. Nhân sự chạy tiệc

Nhân sự chạy tiệc

Nếu đối tác không có nhân sự chạy tiệc thì PITO sẽ hỗ trợ ra sao hoặc tính chi phí như thế nào?

PITO sẽ giới thiệu cho đối tác một số bên cung cấp nhân sự phục vụ tiệc để đối tác chủ động liên hệ thuê.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment