1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Phí & Dịch vụ
  5. Khách yêu cầu trang trí

Khách yêu cầu trang trí

Nếu các đối tác không có các chương trình trang trí mà khách lại yêu cầu thì PITO có hỗ trợ đối tác được không hay PITO tính phí như thế nào?

PITO sẽ hỗ trợ bằng những gói trang trí có sẵn, đối tác có thể mua lại và tự trang trí và khách hàng sẽ trả phí (hoặc đối tác tặng hoặc đang trong chương trình khuyến mãi). Hoặc PITO sẽ mời 1 đối tác khác chuyên về trang trí đến phối hợp cùng làm.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment