1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Hợp tác với PITO
  5. PITO có thể hiện tên của đối tác?

PITO có thể hiện tên của đối tác?

Trong mỗi đơn xác nhận tiệc, PITO sẽ ghi rõ tên của đối tác thực hiện. Vì PITO là nền tảng đặt tiệc, vì vậy, PITO không sở hữu bếp riêng, tất cả đều kết nối với đối tác.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment