PITO có thể hiện rõ giá bán?

PITO sẽ thể hiện đúng giá bán của bạn cho khách hàng và phí tiện lợi mà PITO tính riêng với khách hàng là 6%. Ngoài ra, PITO sẽ không tự tăng giá bán của bạn.

Leave a Comment