1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Hợp tác với PITO
  5. PITO có thể hiện rõ giá bán?

PITO có thể hiện rõ giá bán?

PITO sẽ thể hiện đúng giá bán của bạn cho khách hàng và phí tiện lợi mà PITO tính riêng với khách hàng là 6%. Ngoài ra, PITO sẽ không tự tăng giá bán của bạn.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment