1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Hợp đồng và Thanh toán
  5. Xuất hóa đơn VAT

Xuất hóa đơn VAT

  • Đặt tiệc: Tất cả mọi đơn hàng đối tác cần phải xuất hoá đơn cho PITO với hoá đơn và công ty đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề. Trong trường hợp đối tác không thể xuất hoá đơn VAT cho PITO, một khoản phí 4% trên tổng giá trị đơn hàng sẽ được thu, đây là chi phí mà PITO phải trả thuế thu nhập doanh nghiệp vì PITO luôn phải xuất hoá đơn VAT cho khách hàng.
  • Đặt thức ăn: Đối tác có hỗ trợ xuất hóa đơn VAT: Tất cả mọi đơn hàng mà khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn VAT, đối tác cần phải xuất hoá đơn VAT cho khách hàng với hoá đơn và công ty đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.
  • Đối tác không hỗ trợ xuất hóa đơn VAT: Đối tác không cần xuất hóa đơn VAT cho khách hàng.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment