1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Hợp đồng và Thanh toán
  5. Thanh toán như thế nào?

Thanh toán như thế nào?

  • Đặt tiệc: Ngay khi PITO xác nhận với đối tác đơn tiệc bằng văn bản (điện tử hoặc giấy), PITO sẽ chuyển cho đối tác một khoản tiền cọc 30% vào thứ năm hằng tuần. Số tiền còn lại, PITO sẽ chốt số liệu thanh toán với đối tác vào ngày 26-30 hàng tháng và sẽ thanh toán cho các đối tác vào ngày 01 – 05 hàng tháng.
  • Đặt thức ăn: PITO sẽ chốt số liệu và thanh toán cho các đối tác vào mỗi thứ sáu hàng tuần.
Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment