1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Hợp đồng và Thanh toán
  5. Khách hàng công nợ

Khách hàng công nợ

Hiện tại PITO đang nhận thanh toán từ khách hàng cho đối tác, nên vẫn có trường hợp công nợ từ 45 đến 60 ngày, nếu sau này PITO phát triển hệ thống thì đối tác phải chịu công nợ đó hay sao, có được lựa chọn nhận tiệc hay không?

Với đối tác thì PITO có 1 quy trình rõ ràng 30% khi đặt tiệc (thứ năm hàng tuần) và 70% vào ngày 01 – 05 của tháng tiếp theo. Chuyện công nợ là giữa Khách hàng và PITO, với đối tác, PITO thanh toán theo đúng quy trình đã thỏa thuận.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment