1. Home
  2. Docs
  3. Hỗ trợ Đối Tác
  4. Hợp đồng và Thanh toán
  5. Hợp đồng ký với đối tác

Hợp đồng ký với đối tác

PITO có thực hiện hợp đồng với đối tác không? PITO sẽ ký một hợp đồng ghi nhớ với đối tác của mình để thống nhất những thỏa thuận giữa 2 bên.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?

Leave a Comment